Интернет-магазин профессиональной косметики
ILS
EUR
$ USD
Русский
English
עברית
Пользовательское соглашение

א. הגדרות
בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:
העוסק – פליקס שטיין ע.מ. 310487681 , שמשרדה הרשום הוא ברחוב גרשון שץ 4 , תל אביב -
יפו .
האתר - אתר האינטרנט בכתובת: WWW.felixshtein.ru
המוצרים - המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
יום עסקים - ימי חול )ראשון עד חמישי(, לא כולל: יום ביצוע ההזמנה, ימי שישי, ימי שבת, ערבי חג,
חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון .
משתמש/ת - כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת
מוצרים .
ב. כללי
1 . האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי איפור וקוסמטיקה והוא בבעלות העוסק ומנוהל על
ידו.
2 . לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של העוסק
במייל felixshtein@gmail.com או בטלפון מס' 0774142007 3 . תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא מהווה חוזה התקשרות המסדיר את
היחסים בין העוסק לבין המשתמשים באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת
המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך
מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד .
4. ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר דרך האתר כפוף לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, ובכפוף
לאמור בכל דין, לא יהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר
ו/או העוסק ו/או מי ממנהליהם ו/או עובדיהם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
5 . העוסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הסביר
בנסיבות העניין וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
6 . מחירי המוצרים כוללים מע״מ, אם חל על פי הדין, אך לא כוללים דמי משלוח.
7 . רישומי המחשב של העוסק בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה
לנכונות הפעולות.
8 . תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את העוסק.
9 . העוסק אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.
10 . העוסק עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך
יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, העוסק לא
יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
11 . העוסק רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך
בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת
השלמת תהליך ההזמנה )הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי(. אם עודכנו המחירים לפני
שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים .
12 . ביצוע הזמנות על ידי משתמש שהוא מתחת לגיל 18 בעת ביצוע ההזמנה ייעשה אך ורק בצירוף
אישור הורה ו/או אפוטרופוס. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה
לביצוע הרכישה על ידי משתמש קטין.
13 . העוסק רשאי, על פי שיקול דעתו הסביר בנסיבות העניין, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת
וללא הודעה מראש.
14 . העוסק רשאי ושומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר או למנוע אפשרות להזמין
מוצרים באמצעות האתר או לבטלן או להפסיק את השימוש של המשתמש באתר בכל מקרה בו: )א(
המשתמש ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין; )ב( המשתמש הפר תנאי מתנאי
התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין
המשתמש לעוסק; )ג( המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעוסק ו/או במי מטעמ ו
ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי
לגרוע, הזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות; )ד( אם ישנו חוב כספי; )ה( מכל סיבה
אחרת שאינו מפורטת לעיל ושהעוסק מצא לעצמו לנכון, לפי שיקול דעתו הסביר בנסיבות העניין.
ג. הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר
1 . הזמנה ורכישת מוצרים תתבצע על ידי המשתמשים באמצעות יצירת חשבון באתר )"החשבון"(
והזמנה באמצעותו או באמצעות הזמנה כ"אורחת" )כמפורט להלן(. יצירת חשבון באתר היא ללא
עלות ונעשית באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר ) "טופס הזמנה"(. המשתמש אחראי
באופן בלעדי לשמירת פרטי החשבון שלו בסודיות מוחלטת. יובהר כי מילוי כל הפרטים לצורך הזמנה
באתר, מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
2. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים
הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, העוסק לא יוכל
להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לעוסק
בגלל הזנת פרטים שגויים, העוסק אהיה רשאי לחייב את המשתמש בתשלום נוסף בגין דמי משלוח.
3 . הזמנה כאורחת – משתמש אהיה רשאי לבצע הזמנות באתר כ"אורח", גם ללא הרשמה.
4 . תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי או באמצעי
תשלום )למשל פייפאל( תקף )שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא(. אם נעשה שימוש בכרטיס
אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת
מחברות כרטיסי האשראי. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום
אחר של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי או )לפי העניין( אמצעי התשלום הנ"ל הנו על
דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, והמשתמש
ישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את העוסק באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים
של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש
בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור.
5. עם ביצוע ההזמנה ע״י המשתמש תבצע העוסק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור
ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך למשתמש שהעסקה אכן אושרה.
6 . פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי העוסק יהוו ראייה
חלוטה וסופית לנכונות העסקה.
7 . במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא
ידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
8 . בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעיל, אישור פעולת ההזמנה מותנה בזה
שהמוצר המבוקש אכן קיים במלאי מחסני העוסק במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה
)אף אם צוין באתר כי המוצר אכן קיים במלאי(. היה והמוצר אינו קיים במלאי, תבוטל ההזמנה, וככל
שחויב המשתמש בגינה – יזוכה המשתמש בהתאם. למען הסר ספק, למשתמש לא יהיה כל טענה
ו/או תביעה בעניין זה כלפי העוסק ו/או מי מטעמ ו בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף,
אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מכך. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף
שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אותו פריט אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו –
במצבים אלו תבוטל העסקה ולמשתמש לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם
לעוסק על ידי המשתמש.
9 . כל משתמש יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד
המבוקש בטופס ההזמנה. מובהר כי ניתן להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח אך רק מרשימת
היעדים שאליהם העוסק מבצע. מובהר בזאת, כי היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המשתמש
יישמר במאגר העוסק כיעד המבוקש של המשתמש להזמנות עתידיות ובאחריות הלקוח לוודא כי
היעד המבוקש נכון ועדכני בכל הזמנה והזמנה. למען הסר ספק, כמובן שהמשתמש יוכל לשנות את
היעד המבוקש למשלוח בכל הזמנה.
10 . לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח למשתמש אישור באמצעות הדואר
האלקטרוני )אותו הזין בעת ההרשמה( על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את העוסק
לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל העוסק.
11 . אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמש או מי מטעמו אינו תקף, או שחברת כרטיסי
האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל )או כל שירות תשלום מקוון זמין אחר( אינו
מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי העוסק, העוסק יצור קשר עם
המשתמש )באמצעות הפרטים שהזין בעת ההרשמה או ביצוע ההזמנה( לשם השלמת העסקה או
ביטולה.
12 . בתשלום באמצעות חשבון פייפאל )או כל ספק שירותי תשלום מקוון אחר( יתבקש המשתמש
להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל )או חשבון אצל ספק שירותי התשלום המקוון האחר(,
העוסק יוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל/ספק אחר. השימוש
וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל/ספק שירותי תשלום מקוון, ולא
של האתר ורק היה ופעיל באתר העוסק.
ד. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
1 . האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א - 1981 ) "חוק הגנת הצרכן"(.
2 . משתמ ש יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר מ- 30 יום ממועד קבלת המוצר או
קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר מביניהם, על ידי מסירת
הודעה לעוסק, ובמקרה כזה ישיב העוסק לידי המשתמ ש את התמורה ששילם בגין המוצר, והוא
יהיה רשאי לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 ש"ח,
לפי הנמוך מביניהם.
3 . אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של העוסק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך המוצר פחת
כתוצאה בהרעה משמעותית במצבו.
4 . משתמש שהינו אדם עם מוגבלות )כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח –
1998 ( )"אדם עם מוגבלות"( או מי שמלאו לו 65 שנים )"אזרח ותיק"( או מי שטרם חלפו חמש שנים
מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה )"עולה חדשה"(
יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת
המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, ובלבד
שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת
אלקטרונית.
ביקש משתמש שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה כאמור לעיל, תהא
רשאי העוסק לדרוש מאותו משתמש להציג תעודה המוכיחה שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק
או עולה חדש.
בוטלה עסקה על ידי משתמש שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש על ידי מסירת
הודעה לעוסק בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך
הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, כאמור, ישיב העוסק לידי אותו משתמש את
התמורה ששילם בגין המוצר, והוא יהיה רשאי לנכון מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר
נשוא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם .
5 . הייתה למשתמש זכות לבטל עסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן, הודעת הביטול
שימסור המשתמש לעוסק תינתן באחת מהדרכים המפורטות להלן :
)א( בדוא"ל: felixshtein@gmail.com
)ב( בדואר רשום לכתובת: רח' גרשון שץ 4 תל אביב
6. מובהר כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן זכות הביטול כמפורט לעיל לא תחול ביחס לטובין
פסידים )מוצרים שעם הגעתם אל המשתמש ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או
לספקם למשתמש אחרת או מוצרים שערכם נאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר, או מוצרים
שיכולים להתקלקל עד החזרתם(.
7 . מוצרי בישום, מוצרי ספא וקוסמטיקה– זכות הביטול תהא בהתאם להוראות הדין .
ה. אחריות העוסק
1 . בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, העוסק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו
בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או
רכישה באמצעות האתר, בניגוד להוראות תקנון זה או בגין מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או
צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת )לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או
קבוע, בקווי התקשורת( ו/או בגין גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע )או ניסיון
לבצע כל אחד מאלה( באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת ו/או בגין שירותי שילוח ו/או
איסוף המשלוחים .
2. בכל מקרה, בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול
אחריותו של העוסק לא יעלה על סך התשלומים ששילם המשתמש לעוסק, ובכל מקרה העוסק לא
יהיה אחראי לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
3 . העוסק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או
בשירותים הכלולים בו )לרבות משלוחים של מוצרים( ו/או בכל הקשור עם מי מאלה )לרבות ומבלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר( וכן לכל
הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינו תלויה בעוסק, לרבות ומבלי לגרוע,
כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת,
רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון,
פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה,
פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי תקנון זה ולא יזכו את המשתמש בכל
סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל
טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט העוסק עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור.
4 . נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר, לא יחייב הדבר את העוסק ו/או מי מטעמו .
5 . העוסק אינו אחראי לשימוש שיעשה המשתמש ו/או כל אדם אחר במוצר שלא בהתאם להוראות
היצרן ו/או העוסק ו/או כל שימוש אחר.
ו. זכויות יוצרים
1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות
המסחריים, הנם רכושו של העוסק בלבד או/ו לפי העניין( צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות, בין
השאר, על תכנים באתר, לרבות שירותים המוצעים בו, רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצר וכל
פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר, עיצוב, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכיו"ב,
בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד .
2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם, להכניס שינויים, לפרסם, לשדר, להציג,
לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך ) reverse engineering ( או למכור
באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מהמידע או מהתכנים הכלולים באתר,
לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, תמונות וכיוצא בזאת, בלא קבלת אישורה של העוסק או )לפי
העניין( צדדים שלישיים, מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי
להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של העוסק, ללא הסכמתו המפורשת לכך בכתב ומראש.
3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימת המוצרים
המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתו של העוסק מראש ובכתב.
4 . אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו,
בלא לקבל את הסכמתו של העוסק מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותו הסכמה )אם תינתן(.
5 . השם Felix Shtein וכן שם המתחם ) domain name ( של האתר, סימני המסחר )בין אם נרשמו
ובין אם לא( הם כולם רכושו של העוסק בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב
ומראש.
6. ככל שיש סימני מסחר )לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה( שנמסרו לפרסום על ידי החברות
המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין
להשתמש בהם ללא הסכמתן.
7 . כל התוכן המילולי, אייקונים ) ICONS ( כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה,
עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותו
הבלעדית של העוסק.
8 . יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
9 . אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות
באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב.
10 . אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג
Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך
האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו
תכנים מהאתר.
11 . אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או
פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות
ותכנים מסחריים .
ז. שמירה על סודיות; אבטחת מידע
1 . העוסק אינו אוגר מספרי כרטיסי אשראי במחשביו .
2 . במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, העוסק לא ישא באחריות לכל נזק מכל סוג
שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה
בו שימוש שלא בהרשאה.
3 . העוסק עושה מאמץ לספק למשתמש שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, העוסק אינו
מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות,
ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי העוסק המפעילים את האתר, נזקים, קלקולים, תקלות
או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל העוסק או אצל מי
מספקיו .
ט.ל.ח.